شناسنامه تعمیرات خودرو

شناسنامه تعمیرات خودرو

صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی

کد QR
تصویر خودرو
نوع خودرو شماره شاسی تاریخ تولید رنگ خودرو
فیات دوکاتو N40250CA1PA5A2111 ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ سفید
شماره موتور شماره پلاک نام مالک کد ملی/ کد اقتصادی
F1AGL411D4279646 --- پارسیان موتور مانلی ۴۱۱۶۳۱۵۸۱۶۹۸
ردیف تاریخ شرح تعمیر انجام شده کارکرد نام نمایندگی
صنایع خودروسازی پارسیان موتور مانلی